Top 10 van meestgestelde vragen

Na het bekijken van onze website heb je vast vragen. Natuurlijk kun je hiervoor altijd contact met ons opnemen. Wij hebben alvast de tien meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

1 Hoe weet ik of de situatie van mijn medewerker hiervoor geschikt is?

Ons praktisch educatieprogramma is geschikt voor:

 • Medewerkers met fysieke en/of psychische klachten, zowel voor degenen die preventief aan de slag willen als ook voor degenen die al verzuimen;
 • Medewerkers met alle vormen van chronische klachten zoals bijvoorbeeld migraine, diabetes, reuma en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
 • Medewerkers die tijdens het zoeken naar een medische oplossing anders willen omgaan met de ervaren beperkingen. Hoe eerder, hoe beter.

Uitsluitingscriteria

 • kennis van de Nederlandse taal;
 • basis computervaardigheden;
 • bereidheid om gedurende zeven aaneengesloten weken twee tot drie uur per week online actief deel te nemen;
 • een zekere mate van speelruimte op de werkplek;
 • geen psychiatrische indicatie of andere zware psychische klachten;
 • de mate waarin er zicht is op werk(behoud);
 • al eerdere gevolgde training en begeleiding;
 • bereidheid om met een gedragsgerichte interventie aan de slag te gaan.

Download hier onze flyer met meer informatie over het educatieprogramma

2 Wat krijg ik als werkgever te zien? Privacy?

Het programma is niet-medisch en deelnemers hoeven niets in te vullen over hun specifieke klachten, medicijngebruik etc.. Men vult actieplannen in en kan op het forum met anderen online discussiëren. Deze communicatie vindt plaats binnen de beveiligde IT-omgeving. Derden zoals werkgevers en/of bedrijfsartsen hebben geen toegang. Na zeven weken wordt een evaluatie- en adviesrapportage gemaakt welke  door de werknemer is ingezien alvorens deze met de werkgever wordt gedeeld. De privacy is voor 100% gewaarborgd. Ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696.

Download het privacy-reglement

3 Is alleen online wel voldoende? Past het bij een al lopende behandeling?

Binnen ons programma verlenen ervaringsdeskundige begeleiders online actieve ondersteuning (oftewel een blended leeromgeving). Hierdoor blijven deelnemers gemotiveerd. Deelnemers leren onderling veel van elkaar op het forum. Onderzoek geeft aan dat de resultaten van online en ‘offline’ trainingen minstens vergelijkbaar zijn. Mocht er toch behoefte zijn aan persoonlijk contact dan zijn ook 1-op-1 coaches beschikbaar.

Als er al een behandeling gevolgd wordt dan sluit het volgen van dit online eHealth programma daar prima op aan. In ons programma staan immers actieplannen centraal. De actieplannen kunnen dan gericht worden op het realiseren van de door de met de behandelaar gestelde doelen.

4 Wat levert het op?

Zelfeffectiviteit is het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen. De zelfeffectiviteit wordt met de wetenschappelijk erkende HEIQ-vragenlijst vooraf en na afronding vastgesteld.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van online zelfregie programma’s heeft aangetoond dat ruim 71% van de deelnemers een aantoonbare stijging van deze zelfeffectiviteit laat zien.

Bewezen is ook dat de mate van zelfeffectiviteit cruciaal is voor een duurzame inzetbaarheid op het werk. Deelnemers weten vooruitgang te boeken door anders om te gaan met klachten en beperkingen. Werkgevers merken een andere houding en ander gedrag. Deze veranderende mind set is duurzaam, zo blijkt uit onderzoek na twee jaar. 

5 Wat kost het?

De terugverdientijd is kort. Bij drie dagen minder verzuim heeft u gemiddeld uw investering terugverdiend. Vraag bij ons een offerte aan, dan heeft u de investering direct inzichtelijk. Ga naar contact en kies voor de optie “ik wil een offerte”.

6 Hoe ziet het educatieprogramma eruit?

Na de intake doorloopt de werknemer in zeven weken tijd elke week een nieuwe module. Kennis en vaardigheden staan centraal zoals het stellen van doelen, actiegericht aan de slag, coping strategieën, probleemoplossende vaardigheidstechnieken, ontspanningsoefeningen en actieve besluitvorming.
Download hier onze flyer met meer informatie over het educatieprogramma

7 Hoe implementeer ik dit in mijn organisatie?

Sommige organisaties kiezen ervoor om leidinggevenden de ruimte te geven eigen medewerkers aan te melden. Vroegtijdig inzetten kan demedicaliseren versterken en past bij het eigen regie model. In andere organisaties wordt binnen het Sociaal Medisch Team interventies besproken en heeft de bedrijfsarts een adviserende rol. De bedrijfsarts kan dan een afweging maken in hoeverre dit niet-medische educatieprogramma bijdraagt aan herstel.  

8 Kan ik het programma inzetten als onderdeel van wettelijke verplichtingen zoals Wet verbetering Poortwachter, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de arbeidsquotumregeling?

Jazeker.

Wet Verbetering Poortwachter: het inzetten van deze laagdrempelige interventie is voor de werkgever onderdeel van een actief re-integratiebeleid. Voor de werknemer geldt een re-integratie-inspanning.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit: “werkgevers zijn verplicht om een plan van aanpak te formuleren op welke wijze psycho-sociale arbeidsbelasting voorkomen dan wel beperkt wordt”. Veelal zijn psychische klachten een gevolg van pesten, agressie of werkdruk. Door het anders leren omgaan met dergelijke situaties zorgt ons educatieprogramma voor de praktische uitvoering van het beleid.

Arbeidsquotumregeling: “Werkgevers hebben aangegeven meer medewerkers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het leren omgaan met de aanwezige arbeidbeperkende klachten op het werk is een belangrijke stap voor een succesvolle functievervulling

9 Wanneer is het beste moment om deze interventie in te zetten?

Rust roest. Stilstand is achteruitgang.
Van belang is dat een medewerker op tijd in beweging komt. Juist in de eerste drie maanden van verzuim is het van belang de aandacht actief te blijven richten op de aanwezige mogelijkheden en het contact te blijven onderhouden met de organisatie. Hierdoor wordt de kans op langdurig verzuim beduidend kleiner en zijn duurdere interventies zoals (multidisciplinaire) trainingen later in het traject niet nodig.

10 Is dit educatieprogramma ook preventief in te zetten?

Jazeker.

Met onze samenwerkingspartner Evalua (gelieerd aan het VU-Medisch Centrum) bieden we de evidence-based Sante Q vragenlijst aan. Deze vragenlijst meet leefstijl, vitaliteit en gezondheid. De uitkomst is voorspellend voor ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheid-risico.

Vooraf wordt een business case opgesteld zodat u weet wat de preventieve aanpak u oplevert. Met de resultaten kunnen onderbouwd renderende gerichte preventieve interventies worden ingezet waaronder ons eHhealth educatieprogramma.